Usage statistics for ericsiegel.media

Summary Period: November 2020
Generated 01-Dec-2020 02:00 UTC

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for November 2020
Total Hits 104
Total Files 69
Total Pages 83
Total Visits 49
Total kB Files 1265
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 58
Total Unique URLs 16
Total Unique Referrers 18
Total Unique User Agents 42
. Avg Max
Hits per Hour 4 12
Hits per Day 104 104
Files per Day 69 69
Pages per Day 83 83
Sites per Day 58 58
Visits per Day 49 49
kB Files per Day 1265 1265
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 66.35% 69
Code 404 - Not Found 33.65% 35

Daily usage for November 2020

Daily Statistics for November 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
30 104 100.00% 69 100.00% 83 100.00% 49 100.00% 58 100.00% 1265 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for November 2020

Hourly Statistics for November 2020
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 5 5 4.81% 5 5 7.25% 5 5 6.02% 14 14 1.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 1 1 0.96% 1 1 1.45% 1 1 1.20% 4 4 0.31% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 1 1 0.96% 1 1 1.45% 1 1 1.20% 5 5 0.36% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 5 5 4.81% 4 4 5.80% 2 2 2.41% 35 35 2.79% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 2 2 1.92% 1 1 1.45% 2 2 2.41% 4 4 0.35% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 5 5 4.81% 2 2 2.90% 2 2 2.41% 1008 1008 79.63% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 6 6 5.77% 4 4 5.80% 3 3 3.61% 17 17 1.36% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 12 12 11.54% 8 8 11.59% 8 8 9.64% 26 26 2.05% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 5 5 4.81% 3 3 4.35% 3 3 3.61% 8 8 0.62% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 11 11 10.58% 4 4 5.80% 9 9 10.84% 9 9 0.73% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 4 4 3.85% 4 4 5.80% 4 4 4.82% 12 12 0.94% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 5 5 4.81% 2 2 2.90% 3 3 3.61% 12 12 0.98% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 11 11 10.58% 4 4 5.80% 11 11 13.25% 9 9 0.73% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 3 3 2.88% 3 3 4.35% 3 3 3.61% 13 13 1.02% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 12 12 11.54% 9 9 13.04% 11 11 13.25% 37 37 2.91% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 7 7 6.73% 6 6 8.70% 6 6 7.23% 22 22 1.75% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 7 7 6.73% 6 6 8.70% 7 7 8.43% 22 22 1.75% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 2 2 1.92% 2 2 2.90% 2 2 2.41% 8 8 0.63% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 14 of 16 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 49 47.12% 146 11.50% 0 0.00% 0 0.00% /
2 3 2.88% 14 1.08% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202002.html
3 3 2.88% 18 1.43% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202008.html
4 2 1.92% 12 0.98% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202005.html
5 1 0.96% 10 0.78% 0 0.00% 0 0.00% /bootstrap/js/bootstrap.min.js
6 1 0.96% 20 1.55% 0 0.00% 0 0.00% /css/bootstrap.min.css
7 1 0.96% 1 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /eric-siegel.php
8 1 0.96% 2 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /photos.php
9 1 0.96% 1 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /videos.php
10 1 0.96% 2 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
11 1 0.96% 5 0.39% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201809.html
12 1 0.96% 6 0.46% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201811.html
13 1 0.96% 5 0.40% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202001.html
14 1 0.96% 5 0.43% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202004.html

Top 10 of 16 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 49 47.12% 146 11.50% 0 0.00% 0 0.00% /
2 1 0.96% 20 1.55% 0 0.00% 0 0.00% /css/bootstrap.min.css
3 3 2.88% 18 1.43% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202008.html
4 3 2.88% 14 1.08% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202002.html
5 2 1.92% 12 0.98% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202005.html
6 1 0.96% 10 0.78% 0 0.00% 0 0.00% /bootstrap/js/bootstrap.min.js
7 1 0.96% 6 0.46% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201811.html
8 1 0.96% 5 0.43% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202004.html
9 1 0.96% 5 0.40% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202001.html
10 1 0.96% 5 0.39% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201809.html

Top 10 of 12 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 49 47.12% 25 60.98% /
2 3 2.88% 3 7.32% /webalizer/usage_202002.html
3 3 2.88% 3 7.32% /webalizer/usage_202008.html
4 2 1.92% 2 4.88% /webalizer/usage_202005.html
5 1 0.96% 1 2.44% /eric-siegel.php
6 1 0.96% 1 2.44% /photos.php
7 1 0.96% 1 2.44% /videos.php
8 1 0.96% 1 2.44% /webalizer/
9 1 0.96% 1 2.44% /webalizer/usage_201809.html
10 1 0.96% 1 2.44% /webalizer/usage_201811.html

Top 10 of 12 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 49 47.12% 24 60.00% /
2 3 2.88% 3 7.50% /webalizer/usage_202002.html
3 3 2.88% 3 7.50% /webalizer/usage_202008.html
4 2 1.92% 2 5.00% /webalizer/usage_202005.html
5 1 0.96% 1 2.50% /eric-siegel.php
6 1 0.96% 1 2.50% /photos.php
7 1 0.96% 1 2.50% /videos.php
8 1 0.96% 1 2.50% /webalizer/
9 1 0.96% 1 2.50% /webalizer/usage_201809.html
10 1 0.96% 1 2.50% /webalizer/usage_201811.html

Top 30 of 58 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 19 18.27% 19 27.54% 76 5.98% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.08% 79.132.8.38
2 11 10.58% 4 5.80% 9 0.73% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 154.113.16.226
3 9 8.65% 3 4.35% 7 0.57% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 91.241.19.84
4 4 3.85% 4 5.80% 16 1.23% 0 0.00% 0 0.00% 4 8.16% 54.36.148.91
5 3 2.88% 2 2.90% 8 0.60% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.08% 185.191.171.24
6 2 1.92% 1 1.45% 6 0.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 148.251.9.145
7 2 1.92% 2 2.90% 11 0.85% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.08% 185.191.171.14
8 2 1.92% 0 0.00% 1 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 185.191.171.25
9 2 1.92% 1 1.45% 2 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 199.58.86.209
10 2 1.92% 1 1.45% 2 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 64.246.161.30
11 1 0.96% 0 0.00% 0 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 1.194.116.117
12 1 0.96% 1 1.45% 4 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 103.123.235.86
13 1 0.96% 1 1.45% 1 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 107.6.168.210
14 1 0.96% 0 0.00% 0 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 110.249.202.119
15 1 0.96% 1 1.45% 3 0.24% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 114.119.134.196
16 1 0.96% 1 1.45% 6 0.48% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 114.119.147.73
17 1 0.96% 0 0.00% 0 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 114.119.150.210
18 1 0.96% 1 1.45% 1000 79.06% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 13.66.139.123
19 1 0.96% 0 0.00% 0 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 157.55.39.37
20 1 0.96% 1 1.45% 0 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 176.119.140.197
21 1 0.96% 1 1.45% 4 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 185.141.63.14
22 1 0.96% 1 1.45% 6 0.49% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 185.191.171.13
23 1 0.96% 0 0.00% 0 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 185.191.171.15
24 1 0.96% 1 1.45% 2 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 185.191.171.17
25 1 0.96% 0 0.00% 0 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 185.191.171.2
26 1 0.96% 1 1.45% 5 0.43% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 185.191.171.38
27 1 0.96% 1 1.45% 5 0.39% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 185.191.171.42
28 1 0.96% 0 0.00% 0 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 185.191.171.45
29 1 0.96% 1 1.45% 2 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 185.191.171.5
30 1 0.96% 0 0.00% 0 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 185.220.101.143

Top 10 of 58 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 1 0.96% 1 1.45% 1000 79.06% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 13.66.139.123
2 19 18.27% 19 27.54% 76 5.98% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.08% 79.132.8.38
3 1 0.96% 1 1.45% 20 1.55% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 220.243.135.146
4 4 3.85% 4 5.80% 16 1.23% 0 0.00% 0 0.00% 4 8.16% 54.36.148.91
5 2 1.92% 2 2.90% 11 0.85% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.08% 185.191.171.14
6 1 0.96% 1 1.45% 10 0.78% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 220.243.135.147
7 11 10.58% 4 5.80% 9 0.73% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 154.113.16.226
8 3 2.88% 2 2.90% 8 0.60% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.08% 185.191.171.24
9 9 8.65% 3 4.35% 7 0.57% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 91.241.19.84
10 2 1.92% 1 1.45% 6 0.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 148.251.9.145

Top 18 of 18 Total Referrers
# Hits Referrer
1 80 76.92% - (Direct Request)
2 3 2.88% https://doska.info/podat-obyavlenie
3 3 2.88% https://znakomstva.net/gorod/
4 2 1.92% http://www.ericsiegel.media/
5 2 1.92% https://doska.info/blog/olkh-olx-uz-kz-ua-pl-bg-doski-objavlenij-objavlenija-v-raznyh-stranah-17.html
6 2 1.92% https://doska.info/blog/zennoposter-zennoposter-kak-kupit-skachat-shablony-besplatno-i-td-13.html
7 1 0.96% http://165.227.40.157:80/admin/login.asp
8 1 0.96% http://grandinsites.com/hello-world/
9 1 0.96% http://vostok1ga-ru.1gb.ru/memberlist.php
10 1 0.96% https://doska.info/blog/avito-avito-ru-besplatnyje-objavlenija-v-rossii-16.html
11 1 0.96% https://doska.info/blog/cian-cian-ru-nedvizhimost-prodazha-kvartir-i-domov-vtorichka-arenda-18.html
12 1 0.96% https://doska.info/blog/iz-ruk-v-ruki-irr-ru-doska-chastnyh-besplatnyh-objavlenij-rossii-14.html
13 1 0.96% https://doska.info/blog/jula-youla-ru-doska-objavlenij-besplatnyje-chastnyje-objavlenija-15.html
14 1 0.96% https://doska.info/blog/nashi-doski-objavlenij-v-vk-i-ok-3.html
15 1 0.96% https://doska.info/blog/skidki-na-khosting-servery-vpsvds-ot-inferno-solutions-infernoname-7.html
16 1 0.96% https://doska.info/me/
17 1 0.96% https://vk.com/znakomstvanet
18 1 0.96% https://www.facebook.com/saitobyavlenii/

Top 15 of 42 Total User Agents
# Hits User Agent
1 15 14.42% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
2 10 9.62% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0;en-US; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6)
3 9 8.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
4 5 4.81% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 4 3.85% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; https:/
6 4 3.85% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
7 4 3.85% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
8 4 3.85% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
9 3 2.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
10 3 2.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
11 3 2.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36
12 2 1.92% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
13 2 1.92% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.10; rv:59.0) Gecko/20100101 Firefox/59.0
14 2 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
15 2 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36

Usage by Country for November 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 104 100.00% 69 100.00% 1265 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23